การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3G สำหรับการศึกษา และผู้พิการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 , Posted by Krittika Dew at 02:16

การบริการโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต (Internet)มีความสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมทุกแห่งทั่วโลก แต่สำหรับในบางประเทศนั้น การให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในถิ่นทุรกันดารยังเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีการสื่อสารได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว นอกจากจะทำให้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายขึ้นแล้ว ยังทำให้การติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อนิติบุคคล หรือนิติบุคคลต่อนิติบุคคล สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ยิ่งขึ้นอีกด้วย


เทคโนโลยี 3G เป็นเทคโนโลยีระบบไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวาง ด้วยต้นทุนการติดตั้งที่ต่ำ และสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์มือถือ รวมถึง Applicationบนมือถือ จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อกับพื้นที่ห่างไกล ยิ่งไปกว่านั้น ระบบไร้สาย 3G กลายเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริการรับส่งเสียงและข้อมูล เนื่องจากความคุ้มค่าในการลงทุน ความสามารถในการขยายการให้บริการแก่ฐานผู้ใช้บริการที่มีอัตราเติบโตสูง รวมทั้งการให้บริการเสริมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3G สำหรับการศึกษาทางไกล (Tele Education) และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเทคโนโลยี 3G เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์การสื่อสารที่เป็นอุปกรณ์ผสมผสานกันระหว่างการนำเสนอข้อมูล และเทคโนโลยีปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น โทรศัพท์มือถือ , PDA , Laptop , Computer และ Internet เป็นต้น ทำให้เกิดการใช้บริการ Multimedia และส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น มีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น เป็นการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Education) อย่างแพร่หลายและทั่วถึง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการสื่อสาร และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนหลากหลายกลุ่ม 


ในจำนวนนี้ คือ กลุ่มผู้พิการทางหู ทำให้การสื่อสารด้วยภาษามือ ต่อไปนี้ เทคโนโลยี 3Gจะช่วยให้การพูดคุยกันด้วยภาษามือเป็นแบบได้เห็นหน้าและสามารถส่งภาษามือโต้ตอบกันไปมาได้เสมือนจริง และก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้พิการในกลุ่มนี้มากและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการอ่านหนังสือของผู้พิการทางสายตา ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคนไทยเช่นกัน เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถดาวน์โหลดหนังสือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งมีความเร็วในการเชื่อมต่อสูง และคาดว่าการขยายตัวของสื่อสำหรับผู้พิการจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการออกแบบโปรแกรมใหม่ๆและการพัฒนาจากโปรแกรมเดิม เทคโนโลยี 3G จึงมีประโยชน์มาก และอาจถูกใช้ในด้านการศึกษาทางไกลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การแก้ปัญหาการขาดแคลนครู เพิ่มความเท่าเทียมกันของระบบการศึกษาได้เป็นอย่างดี

Currently have 0 comments:

Leave a Reply

แสดงความคิดเห็น